0
Üldkogu
Eesti Suusaliidu üldkogu
Eesti Suusaliidu kõrgeimaks organiks on Eesti Suusaliidu üldkogu, mis toimub korralisena üks kord aastas hiljemalt kuus kuud peale majandusaasta lõppu. Üldkogust võtavad osa kõik Eesti Suusaliidu liikmed oma volitatud esindaja kaudu, samuti president (asepresident), juhatuse liikmed ja alalised palgalised töötajad. Hääleõigust üldkogul omavad ainult Eesti Suusaliidu liikmete volitatud esindajad.
Üldkogu ainupädevusse kuulub:
  • Eesti Suusaliidu põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
  • Eesti Suusaliidu presidendi (asepresidendi) valimine;
  • Eesti Suusaliidu juhatuse liikmete valimine ja juhatuse volituste tähtaja määramine;
  • Vajadusel järelvalve teostamiseks revisjoni või audiitorkontrolli määramine ja selle tulemuste kinnitamine;
  • Möödunud majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
  • Eesti Suusaliidu ühinemise, jagunemise ja likvideerimise küsimused.


Tehvandi SpordikeskusEesti TerviserajadEesti OlümpiakomiteeFIS-Ski
web by OK Interactive